ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

                  ΜΙΜΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Υπηρεσίες
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΜΙΜΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ      27 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ!
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΟΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Πρόκειται για:
 • Χώρο προσωρινής αποθήκευσης για μετέπειτα μεταφορά μετάλλων, σιδήρων και χώρο προσωρινής αποθήκευσης για μετέπειτα μεταφορά μπαταριών και
 • για συλλογή οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)-Διάλυση

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ & ΣΙΔΕΡΩΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΜΠΙΕΣΗ

Θα αποθηκεύονται προσωρινά μέταλλα, σίδερα κάθε είδους και θα φορτώνονται μετέπειτα με σκοπό να μεταφέρονται σε αρμόδιο αποδέκτη διαχείρισης. Πριν τη φόρτωσή τους θα γίνεται μια επεξεργασία συμπίεσης σε πρέσα (είτε στη μικρή είτε στη μεγάλη, ανάλογα με τις ανάγκες).

Η δυναμικότητα αποθήκευσης της επιχείρησης σε κάθε είδους μέταλλα και σίδερα θα είναι: περίπου 6500tn ανά έτος, ήτοι μέσο όρο 17,80tn ανά ημέρα. όμως η ημερήσια δυναμικότητα δεν μπορεί να έιναι σταθερή αλλά σε καμιά περίπτωση σε θα υπερβαίνει την προσεγγιστική ποσότητα 17,80 tn ανά ημέρα.

 • Στην περίπτωση που θα υπάρχουν ακαθάριστα μέταλλα που θα μεταφέρονται από τον αρμόδιο φορέα αυτά θα τοποθετούνται κάτω από υπόστεγα για να μην προσβάλλονται από κάποια βροχή.
 • Θα υπάρχουν μέτρα απορροής όμβριων υδάτων.
 • Θα δημιουργηθούν αναναχώματα για να μην έχουμε εισροή όμβριων υδάτων στο χώρο των στεγάστρων όπου θα τοποθετούνται τα παλαιά σίδερα καθαρά και σε άλλο στέγαστρο τα ακαθάριστα κλπ.


Αναλυτικά τα είδη που θα προσέρχονται στην επιχείρηση:

Μέταλλα:
 1. Χαλκός
 2. Αλουμίνιο όπου συμπεριλαμβάνονται κουτιά αναψυκτικών, σκεύη μαγειρικής, προφίλ, σκληρό (ζάντες κλπ.)
 3. Ανοξείδωτο
 4. Μπρούντζο

Σίδερα: κάθε είδους scrap


ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ)-ΔΙΑΛΥΣΗ

Η μονάδα θα παραλαμβάνει τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής και θα προχωρά στην Απορρύπανση - Διάλυση αυτοκινήτων.
Το τμήμα διάλυσης αυτοκινήτων θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις αρχες και τις απαιτήσεις όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία περί διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής Ο.Τ.Κ.Ζ. (ΠΔ 116 ΦΕΚ 81/5-3-2004, Ν. 2939 ΦΕΚ 179Β/6-8-2001).
Προβλέπονται:
 • Δημιουργία χώρου διαστάσεων ικανών για να εγκατασταθεί το μηχάνημα απορρύπανσης και διάλυσης αυτοκινήτων.
 • Εγκατάσταση Συστήματος Απορρύπανσης αυτοκινήτων ισχύος 3,0 KW  το οποίο αποτελείται από:
 1. Μια μεταλλική εξέδρα με ανυψωτικό μηχανισμό ύψους 2m η οποία θα διαθέτει βραχίονες για να συγκρατούν οποιοδήποτε όχημα από την κάτω πλευρά οποιαδήποτε κι αν είναι η κατάσταση του σκελετού και
 2. Τέσσερις αντλίες συλλογής και μεταφοράς των υγρών αποβλήτων (πετρέλαιο, λάδια, υγρά φρένων, ψυκτικά υγρά) στα αντίστοιχα δοχεία συλλογής.


Τα υλικά προς επεξεργασία θα είναι:
Οχήματα στο Τέλος Κύκλου Ζωής που θα προέρχονται από:
 • Μάντρες παλαιών αυτοκινήτων
 • Από παραλαβή παλαιών οχημάτων από το τελευταίο κάτοχο με σκοπό την απόσυρση
 • Τα κέντρα συλλογής ΟΤΚΖ, που πρόκειται μελλοντικά να κατασκευαστούν κατόπιν της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας.
 • Από Δήμους και αστυνομία για τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα.

Η δραστηριότητα έχει συμβληθεί με το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των ΟΤΚΖ το οποίο είναι πανελλαδικής εμβέλειας και εκπροσωπείται από την εταιρία "Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος-Ε.Δ.Ο.Ε".

Κάνοντας κλικ ΕΔΩ μπορείτε να συμπληρώσετε την υπεύθυνη δήλεωση για την παράδοση του αυτοκινήτου σας από τον εκπρόσωπό σας.


ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ)

Η δυναμικότητα προσωρινής αποθήκευσης της επιχείρησης σε μπαταρίες θα είναι 20 tn και θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών που θα αναλυθούν παρακάτω.

Θα υπογραφεί σύμβαση με το αντίστοιχο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

Συλλογή:
 • Θα μεταφέρονται στην επιχείρηση εντός πλαστικών κάδων, ορθογωνίων,πλήρους στεγανότητας με κατάλληλη επισήμανση (σύμβολο ανακύκλωσης, σύμβολο συσσωρευτή).
 • Στο κτίριο προσωρινής αποθήκευσης μπαταριών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, θα αποθηκεύονται οι κάδοι (προσωρινά) μέχρι τη μεταφορά σε αρμόδιο φορέα διαχείρισης. Το κτίριο αυτό 28,00m2 θα είναι ένας πλήρως στεγανοποιημένος χώρος.
 • Διαστάσεις κάδων 1,20x1,10 χωρητικότητας 1,4 tn.
 • Δυναμικότητα επιχείρησης σε προσωρινή αποθήκευση μπαταριών οχημάτων 20 tn. Άρα 20/1,4=14,28 κάδοι ήτοι 15. Οπότε 15 x 1,20 x 1,10=19,80m2 η απαιτούμενη επιφάνεια. Το κτίριο για την προσωρινή αποθήκευση θα είναι 28,00m2 όπως προαναφέρθηκε έτσι ώστε να έχουμε αποστάσεις ασφαλείας και διάδρομο.
 • Θα εισέρχεται περονοφόρο όχημα που θα συντηρείται, θα είναι πιστοποιημένο όπως απαιτείται από την ελληνική νομοθεσίαγια την ασφαλή του λειτουργία και θα χειρίζεται από εξουσιοδοτημένο άτομο, εκπαιδευμένο και θα τοποθετεί τους κάδους στο όχημα του αρμόδιου φορέα για τη μεταφορά προς διαχείριση.
 • Θα συνοδεύονται κατά τη συλλογή τους από έντυπο αναγνώρισης.

Μεταφορά:
 • Η μεταφορά των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών από την επιχείρηση προς τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης θα γίνεται με οχήματα του φορέα διαχείρισης και θα πληρούν τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ADR.
 • Θα συνοδεύονται κατά τη μεταφορά τους από έντυπο αναγνώρισης.


Copyright © 2003-2008 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ. All Rights Reserved. Web Design by ENERGYARTWEB
Εταιρία συμβεβλημένη με την ΕΔΟΕ.