ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

                  ΜΙΜΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Η Εταιρία
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΜΙΜΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ      27 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ!
Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ- ΜΙΜΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ δραστηριοποιείται 27 ολόκληρα χρόνια στο χώρο χωρίς επιδοτήσεις.

Στόχος η δημιουργία μιας επιχείρησης για προσωρινή αποθήκευση μετάλλων χωρίς μόλυνση του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας σε κάθε τομέα, αντικείμενο αλλά και εργασία όλες τις απαραίτητες άδειες.
Αναλυτικότερα, στο χώρο της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, αποθηκεύονται προσωρινά μέταλλα, σίδερα κάθε είδους και φορτώνονται μετέπειτα με σκοπό να μεταφέρονται σε αρμόδιο αποδέκτη διαχείρισης. Πριν τη φόρτωσή τους γίνεται επεξεργασία συμπίεσης σε πρέσα (είτε στη μικρή είτε στη μεγάλη, ανάλογα με τις ανάγκες).

Η δυναμικότητα αποθήκευσης της επιχείρησης σε κάθε είδους μέταλλα και σίδερα είναι περίπου 6500 tn ανά έτος, ήτοι μέσο όρο 17,80 tn ανά ημέρα.

Τα είδη που προσέρχονται στην επιχείρηση είναι τα κάτωθι:

 1. Μέταλλα
 • Χαλκός
 • Αλουμίνιο όπου συμπεριλαμβάνονται κουτιά αναψυκτικών, σκεύη μαγειρικής, προφίλ, σκληρό(ζάντες κλπ.).
 • Ανοξείδωτο
 • Μπρούντζο
 1. Σίδερα
 • Κάθε είδους scrap

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σκοπός της επιχείρησης είναι να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14000 για συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Η σειρά EN ISO 14000 αποτελείται από ένα σύνολο Διεθνών Προτύπων τα οποία αναφέρονται στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος η οποία εφαρμόζεται από μια επιχείρηση ή οργανισμό.
Οι βασικοί στόχοι των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι:
 • η συμμόρφωση της επιχείρησης με την ισχύουσα Νομοθεσία που διέπει τις δραστηριότητές της, τις υπηρεσίες της ή τα προϊόντα της και
 • ο έλεγχος των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων, προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης αναφορικά με το περιβάλλον μέσω των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων που έχει ορίσει στα πλαίσια ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Οι βασικές απαιτήσεις ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΔΠ) είναι:
 • Ο προσδιορισμός των περιβαλλοντικών θεμάτων που αφορούν τις δραστηριότητες, τις υπηρεσίεςή/ και τα προϊόντα της και των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον.
 • Η ανάγκη ανάπτυξης μιας περιβαλλοντικής πολιτικής, μέσα από την οποία θα αποσαφηνίζονται οι περιβαλλοντικές αρχές της επιχείρησης και οι οποίες θα υποστηρίζονται από τη Διοίκηση της
 • Ο καθορισμός των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων, οι οποίοι αναφέρονται σε εκείνα τα περιβαλλοντικά θέματα που η επιχέιρηση είναι σε θέση να ελέγξει και να επηρεάσει
 • Η ανάπτυξη περιβαλλοντικών προγραμμάτων με σκοπό την υλοποίηση των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων της επιχείρησης
 • Η διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για συνεχή περιοδική αξιολόγηση του ΣΠΔ με απώτερο σκοπό τη βελτίωσή του από την ίδια την επιχείρηση
 • Η ανασκόπηση του συστήματος από τη Διοίκηση, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητάς του για τους σκοπούς και στόχους της επιχείρησης που έχει αναπτυχθεί.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι θα υπάρχει καταγραφή εισερχομένων και εξερχόμενων και τεκμηρίωση με αρχεία και έγγραφα.


Copyright © 2003-2008 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ. All Rights Reserved. Web Design by ENERGYARTWEB
Εταιρία συμβεβλημένη με την ΕΔΟΕ.